Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MAEDYNAMIC

 

Adviseur | Trainer | (Business)coach | Schrijver | Spreker
(Versie januari 2022)

MaeDynamic is een eenmanszaak gedreven door Sabrina Nijs met
een team van vaste freelancers en medewerkers en opgenomen in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70690979 .

MaeDynamic handelt eveneens onder de naam ‘Sabrina Nijs’ en zal in deze
voorwaarden MAEDYNAMIC worden genoemd. MAEDYNAMIC werkt met algemene
voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden
toegezonden.

MaeDynamic – Drachme 35 – 8253 EW 
Dronten
sabrina@sabrinanijs.nl

 _________________________________________________________________

 

1. DEFINITIES

a) Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet
mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld
in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek). b) Offerte: Elke aanbieding van MAEDYNAMIC
die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het
uitvoeren van een opdracht.
c) Opdracht: De dienstverlening of het product dat door MAEDYNAMIC geleverd
wordt.
d) Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie MAEDYNAMIC de overeenkomst sluit.
e) Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
f) Schriftelijk: Alle communicatie tussen MAEDYNAMIC die betrekking heeft op de
opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
g) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk,
tussen MAEDYNAMIC en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling
besproken is, staat welke dienst MAEDYNAMIC tegen welke vergoeding en onder
welke voorwaarden zal verrichten.
h) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder
overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien
of niet voorzien, waarop MAEDYNAMIC geen invloed kan uitoefenen en waardoor MAEDYNAMIC
niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder
overmacht.
i) Partijen: MAEDYNAMIC en de opdrachtgever samen.   
j) Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan
onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een
licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige
andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

 

2. ALGEMEEN

1. MAEDYNAMIC richt zich met name op het helpen van MKB
bedrijven, zelfstandig ondernemers, coaches en adviseurs (met of zonder team)
met het laten groeien van hun bedrijf (online als in real live, 1-op-1 als in
groepsverband), meer concreet: • Advies, training en coaching op het gebied van
commerciële activiteiten, zoals verkoop, (online) marketing, communicatie, PR,
aantrekkelijk aanbod formuleren, opschalen van de bedrijfsactiviteiten,
bedrijfsgroei; winstgevendheid, propositie, copywriting,
branding/merkstrategie, etc. • Advies, training en coaching op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling, zoals leiderschap met als focus: groei van het
bedrijf; alles in de meest ruime zin van het woord.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MAEDYNAMIC en een opdrachtgever,
waarop MAEDYNAMIC deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel
mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met MAEDYNAMIC, verklaart de
opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat
hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst
verwijst MAEDYNAMIC altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
5. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen. 6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding,
opdracht of overeenkomst van of met MAEDYNAMIC, voor zover daar in onderlinge
overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van
deze voorwaarden. 8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of
vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing.
9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij
wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding
van de opdrachtgever van het aanbod van MAEDYNAMIC inclusief deze algemene
voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de
opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane
uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en
inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde
vergoeding is.   
3. MAEDYNAMIC kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als
deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Alle offertes en prijsopgaven door MAEDYNAMIC zijn geheel vrijblijvend,
tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
5. Eveneens heeft MAEDYNAMIC te allen tijde het recht om prijswijzigingen door
te voeren. 6. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
anders aangegeven.
7. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de
offerte opgenomen aanbod, dan is MAEDYNAMIC daar niet aan gebonden. De
overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij MAEDYNAMIC anders aangeeft.
8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
de door of namens haar aan MAEDYNAMIC verstrekte gegevens waarop het aanbod
wordt gebaseerd.4. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. MAEDYNAMIC zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren
(inspanningsverplichting).
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren
van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit
gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van MAEDYNAMIC.
3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is
overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.
4. MAEDYNAMIC heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de
overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk
rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de
aanpassing of wijziging van een programma. 5. De looptijd van de overeenkomst
kan verschillen van een dag, enkele maanden tot een jaar. De looptijd en duur
wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
6. Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog
recht heeft op een bepaald onderdeel / bepaalde onderdelen van een programma,
heeft de Opdrachtgever 1 (lees: één) maand de tijd om dit onderdeel/deze
onderdelen te claimen en in te (laten) plannen. Als de opdrachtgever aangeeft
hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet,
onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen.

5. (BUSINESS)COACHING EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van MAEDYNAMIC betreft de samenwerking
tussen partijen via (business)coaching, zoals deelname aan een VIP-dag of
Jaarprogramma, waarbij 100% commitment aan de zijde van de opdrachtgever
verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking. Voor opdrachtgevers die
gecoacht worden gelden deze specifieke afspraken uit dit artikel.
2. Enkel MAEDYNAMIC heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van
de opdracht, opdrachtgever te weigeren als deelnemer in het programma, als MAEDYNAMIC
van mening is dat er geen goede match is en/of om de   kwaliteit
van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. MAEDYNAMIC
behoudt hierop altijd een finale accordering.
3. Indien de situatie onder artikel 5, lid 3, zich voordoet, is de
opdrachtgever verplicht de aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel
dan de aanbetaling of de gehele factuur is voldaan, zal MAEDYNAMIC het bedrag
tot aan de aanbetaling crediteren.
4. MAEDYNAMIC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op
te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
a) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
of niet tijdig nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak,
facturen te laat betalen, geen commitment tonen, herhaaldelijk rapportages niet
invullen of zich in het algemeen niet coachbaar opstellen). Restitutie is in
dit geval niet mogelijk;
b) na het sluiten van de overeenkomst MAEDYNAMIC ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen
niet zal nakomen;
c) als Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) of als door de vertraging aan de kant van Opdrachtgever niet langer van MAEDYNAMIC
kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen;
e) Voorts is MAEDYNAMIC bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van MAEDYNAMIC kan worden gevergd.

5. Als een opdrachtgever recht heeft op periodieke individuele calls (zoals
telefonisch, via Skype, Zoom of een ander medium), dan dient dit in de
betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van Opdrachtgever op deze
calls vervalt binnen 1 (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te
wijten is aan Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
Opdrachtgever. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg
mogelijk.
6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra
kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter
beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit
artikel) zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken,
bijvoorbeeld bestanden, trainingsmaterialen en inloggegevens voor bijvoorbeeld
deelname aan een online programma, te delen met derden. Op het niet naleven
hiervan kan Opdrachtgever een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden
gesteld, voor de hierdoor ontstane schade en gevolgschade.
8. Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen
waarborgen, is het Opdrachtgever tevens uitdrukkelijk verboden om informatie,
ideeën, concepten, hersenspinsels, documenten, content et cetera, zulks in de
meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden
tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.
9. De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat indien in het programma
gebruik wordt gemaakt van online tools waarop Opdrachtgever hoorbaar zou kunnen
zijn (zoals een online Q&A), dat deze opnames in de online omgeving van de MAEDYNAMIC
beschikbaar blijven. Opdrachtgever geeft hierbij zijn toestemming en verleent
aan MAEDYNAMIC onvoorwaardelijk het recht om van zijn/haar aanwezigheid en/of
prestatie in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze   opnamen
en de daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens in de academy te bewaren,
al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, uit te (doen) zenden en te
(doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige
beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.
10. Voorzover Opdrachtgever op grond van zijn aanwezigheid en/of prestatie in
het Programma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten
en/of naburige rechten zou kunnen doen gelden, wordt Opdrachtgever geacht deze
door goedkeuring van deze voorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over te dragen
aan de MAEDYNAMIC. Opdrachtgever doet hierbij tevens afstand van de rechten
genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op de Naburige rechten en
van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c en 45e onder a, b en
c van de Auteurswet.


6. INSCHAKELEN VAN DERDEN

1. MAEDYNAMIC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker
als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid
van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de
uitvoering van de opdracht, zal MAEDYNAMIC zo nodig communiceren.

7. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom
(waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en
auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het
woord, komen toe aan MAEDYNAMIC. Voor zover een dergelijk recht slechts
verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend MAEDYNAMIC
daartoe bevoegd.
2. MAEDYNAMIC heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in
publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat
gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de
opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van MAEDYNAMIC openbaar
wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke
toestemming van MAEDYNAMIC verleend.
3. De in het kader van de opdracht door MAEDYNAMIC tot stand gebrachte
(originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten,
adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en
video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn
eigendom van MAEDYNAMIC, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden
ter beschikking zijn gesteld.
4. Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et
cetera en die op de een op andere wijze kennisnemen van trainingen,
presentaties, content en/of toegang hebben tot de online academy, online
omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het
woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken
van MAEDYNAMIC intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.
5. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de
meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde
onder dit artikel is verboden.  
6. MAEDYNAMIC heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel
bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in
rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een
schadevergoeding onverlet.
7. MAEDYNAMIC behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. MAEDYNAMIC mag daarbij
vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
8. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als MAEDYNAMIC
geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en
gegevens.
9. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking
met MAEDYNAMIC zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor MAEDYNAMIC
uitvoeren.

8. GEBRUIK VAN HET RESULTAAT
1. De opdrachtgever verkrijgt het “recht tot gebruik” van het resultaat van de
opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits de opdrachtgever
volledig voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst met MAEDYNAMIC.

2. Zijn er over de bestemming (zoals bedoeld in artikel 7, lid 1) geen
afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik,
waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is
exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders
is overeengekomen.
3. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van
derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze
werken wordt geregeld.
4. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het
resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te
(her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden
te laten doen. MAEDYNAMIC kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals
de betaling van een redelijke vergoeding.
5. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook
begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve
resultaat, heeft MAEDYNAMIC recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar
rechten van tenminste driemaal het overeengekomen vergoeding, althans een
vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk,
zonder enig ander recht te verliezen.
6. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde
resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de
opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen vanaf het moment
dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; indien
de opdracht voortijdig wordt beëindigd; ingeval van faillissement van de
opdrachtgever.
7. MAEDYNAMIC heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te
gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,
waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in
bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt MAEDYNAMIC
geacht de belangen van opdrachtgever te respecteren en hiermee rekening te
houden bij haar eigen gebruik.   7

9. BETALING(SVOORWAARDEN)

1. MAEDYNAMIC houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder
aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
2. Facturatie gebeurt altijd vooraf, tenzij partijen hier vooraf andere
afspraken over hebben gemaakt.
3. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit
geldt uitsluitend bij deelname aan een programma. Hiervoor geldt altijd een
opslag en een nietrestitueerbaar deel.
4. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de
mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen.
Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
5. De eventuele kosten die MAEDYNAMIC voor de uitvoering van de opdracht maakt,
zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën,
(druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d.,
worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn
gemaakt.
6. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente
verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door MAEDYNAMIC een aanmaning
tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit
moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de
Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft MAEDYNAMIC het recht de
uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. Dat kan
inhouden dat je niet wordt toegelaten een event bij te wonen, een VIP-dag niet
zal worden gepland, een coachcall niet doorgaat et cetera.
9. Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft MAEDYNAMIC het
recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de
opdrachtgever.
10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en
executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft MAEDYNAMIC het recht
de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn
betaalverplichting. 12. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur
dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden
bij MAEDYNAMIC. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
13. Bij bestaande klanten kan MAEDYNAMIC besluiten af te wijken van het
bepaalde in dit artikel.

 


10. OVERMACHT

1. MAEDYNAMIC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die   niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komt.
2. MAEDYNAMIC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te
ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Als MAEDYNAMIC ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen
uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, heeft MAEDYNAMIC het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na
te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze
factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
4. In geval van overmacht zal MAEDYNAMIC zich naar redelijkheid inspannen om
Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

11. ONTBINDING, OPSCHORTING EN ANNULERING(SVOORWAARDEN)

1. Zowel MAEDYNAMIC als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde
bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij; i)
een verzoek tot faillissement; ii) (voorlopige) surseance; iii) of
schuldsanering; wordt ingediend, zonder enige verplichting van MAEDYNAMIC tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
2. De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of
per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als MAEDYNAMIC
de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt
datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van
ontvangen van de bevestigingsmail.
3. MAEDYNAMIC heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en
annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald.
4. MAEDYNAMIC heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en
annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit: a. Indien al is gestart met de
uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief
de redelijke kosten van derving in winst; óf, b. Indien nog niet is gestart met
de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van
het moment van annulering: – Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren
tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten; – Tussen de 2 weken en 1
maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50%
annuleringskosten. – Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot
het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten – Op de dag zelf (vanaf 24
uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele
reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
5. Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende
specifieke annuleringsvoorwaarden:    (Online) Programma Bij het volgen van een
(Vip-dag, x-weken, drie-maanden, halfjaar- of jaar-) programma, geldt het volgende:
– Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Natuurlijk
kan het voorkomen dat er geen goede match blijkt tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er een
garantietermijn tot en met 14 dagen na aanvang van het programma. –
Opdrachtgever is in dat geval de overeengekomen aanbetaling en gemaakte
(on)kosten verschuldigd. –

 

Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen
na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. – De
toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden
ontzegd. – Bij tussentijdse opzegging buiten deze garantietermijn en of in
overige gevallen door opdrachtgever, blijft de betalingsverplichting gehandhaafd
voor de hoogte van het oorspronkelijk overeengekomen orderbedrag. Evenmin kan
sprake zijn van restitutie.
6. Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events
en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
7. Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal Dit is niet restitueerbaar. Wel
is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een
vergelijkbaar aanbod te krijgen (indien beschikbaar, denk aan ticket voor een
nieuwe datum).
8. Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet
restitueerbaar is.
9. Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden.
Annulering is een feit als MAEDYNAMIC de ontvangst van annulering bevestigd
heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post
of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.
10. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken
heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals
kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et
cetera.
11. Bij het bepaalde in artikel 9, lid 5, heeft alleen MAEDYNAMIC het recht
hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.
12. MAEDYNAMIC heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten,
omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst
dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte,
arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
13. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle
aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de
zijde van de opdrachtgever. 14. Is MAEDYNAMIC toerekenbaar tekortgeschoten in
de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de
overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal MAEDYNAMIC zich naar
redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. MAEDYNAMIC zal
daarvoor geen kosten in rekening brengen.  

12. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

1. MAEDYNAMIC garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en
dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de
zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
MAEDYNAMIC garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot
stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te
weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart
de opdrachtgever MAEDYNAMIC of door MAEDYNAMIC bij de opdracht ingeschakelde
derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het
gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de
aansprakelijkheid van MAEDYNAMIC jegens opdrachtgever voor nietnakoming van de
garanties (als bedoeld in artikel 10 en overige aansprakelijkheid als bedoeld
in artikel 11 van deze voorwaarden.
3. De opdrachtgever vrijwaart MAEDYNAMIC voor aanspraken met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte
materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden
gebruikt.

13. AANSPRAKELIJKHEID

1. MAEDYNAMIC is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan MAEDYNAMIC
toerekenbare, directe schade.
2. MAEDYNAMIC is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de
verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan
is MAEDYNAMIC aansprakelijk tot de factuurwaarde.
3. MAEDYNAMIC is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat
Opdrachtgever schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel
een fout).
4. Aansprakelijkheid van MAEDYNAMIC, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MAEDYNAMIC, is de
aansprakelijkheid van MAEDYNAMIC tot de vergoeding van MAEDYNAMIC voor de
opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar
na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

  

14. KLACHTEN EN RECLAME
1. In het geval er sprake is van een klacht over MAEDYNAMIC, dan dient de
opdrachtgever deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in
te dienen bij MAEDYNAMIC. 2. De opdrachtgever heeft eveneens gedurende 7 dagen
na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde
(online) producten melden aan MAEDYNAMIC.
3. Indien de reclame gegrond is, zal MAEDYNAMIC dit proberen te verhelpen.
4. Wanneer aan MAEDYNAMIC binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld
worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
5. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten
of te compenseren.
6. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn
voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

15. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens
of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien: – MAEDYNAMIC verplicht is
tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter
of overheidsorgaan; – de informatie algemeen bekend wordt; – MAEDYNAMIC
optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van
belang kan zijn.
4. Opdrachtgever is tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen
deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een
jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen in een besloten
Facebookgroep, op een event, op een LIVE-dag met groep et cetera.
5. Persoonsgegevens die MAEDYNAMIC bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk
behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en
grondslag. MAEDYNAMIC houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde
privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


16. WIJZIGING VOORWAARDEN EN VINDBAARHEID

1. MAEDYNAMIC is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen.
2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van
toepassing.
3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website
van MAEDYNAMIC. 70690979